Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gedeponeerd nummer 34110166 Kamer van Koophandel Amsterdam op 12 juli 2000. Retour

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
b. Opdrachtnemer: rechtsgeldig gevolmachtigde vertegenwoordiger en/of medewerker van Empathy

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens wijzigingen in de voorwaarden van opdrachtnemer welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer.

2.2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. Op Mediation door opdrachtnemer is tevens van toepassing, tenzij er een afwijkende Mediationovereenkomst met opdrachtnemer is gesloten, de Mediationovereenkomst zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation ook in het geval dat de Mediationovereenkomst niet is ondertekend.

2.3. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door opdrachtnemer opgestelde bericht van aanvaarding door opdrachtgever is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiŽle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt, daaronder tevens mede verstaan domicilie en wijzigingen in domicilie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze of met een andere inhoud tot stand is gekomen.

3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.4. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap is, of indien de overeenkomst is aangegaan met meer opdrachtgevers, wordt iedere bestuurder, (beherende) vennoot of opdrachtgever geacht volmacht te hebben gegeven om alle (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van of in verband met het bepaalde in de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften.

4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar had behoren te zijn.

4.3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Het belang van de opdrachtgever is daarbij bepalend. Wijzigingen in de persoon die de opdracht uitvoert, kan, behoudens bezwaar van de opdrachtgever, plaatshebben zonder dat dit de kosten van de dienstverlening beÔnvloedt, tenzij de wijziging plaatsvindt op verzoek van de opdrachtgever en het uurtarief van degene die opdrachtgever wenst als uitvoerder van de opdracht hoger is dan het uurtarief van degene die daarvoor met de opdracht was belast. In dat laatste geval dient opdrachtgever het hogere uurtarief te gaan betalen.

5.2. Opdrachtnemer kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor, voorafgaande aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, danwel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiŽle werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na de opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiŽle werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

5.4. Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na inzage in het dossier het recht heeft de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.5. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van bepaalde terminologie) houdt opdrachtnemer rekening, voor zover opdrachtnemer zulks verantwoord acht.

6. Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen, rapporten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn gesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder begrepen auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, databankrechten, model- en merkenrechten) op de resultaten van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende diensten, verrichte werkzaamheden en geleverde prestaties berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegevers.

7.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, verslagen, rapporten, adviezen, (model)contracten, artikelen, andere teksten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords direct of indirect, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, anders dan voor intern gebruik, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

7.3. Opdrachtnemer levert te allen tijde onder het eigendomsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat bij niet of niet-tijdige betaling het eigendom van het geleverde bij opdrachtnemer blijft.

8. Honorarium

8.1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8.2. Aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed honorarium en verschotten. Opdrachtnemer is bevoegd voor de betaling van zijn declaratie zekerheid te verlangen in de vorm van voorschot in geld.

8.3. Met verschotten worden bedoeld:
- vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, advocaat-, procureur- en deurwaarderskosten, etc.
- vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, kopieerkosten e.d., forfaitair vastgesteld op een percentage van het honorarium.

8.4. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van opdrachtnemer, althans een ander, door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd, basisuurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door opdrachtnemer en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met deze zelfde ingangsdatum verhoogd of verlaagd met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief. Factoren, zoals het belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, kunnen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van het basisuurtarief met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 tot 2.

8.5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.

9. Betaling

9.1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien dagen na datum van het betalingsverzoek. Betaling dient te geschieden in Euro valuta door overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening danwel door middel van een wettig betaalmiddel rechtstreeks aan de directeur van opdrachtnemer.

9.2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1. genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever rente ter hoogte van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien betaling binnen veertien dagen achterwege blijft, zal de opdrachtnemer een aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn kan opdrachtnemer, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, zijn werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

9.3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van de door hem te maken kosten bij het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek door opdrachtnemer een dergelijke zekerheid heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

9.4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of sursťance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

9.5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6. Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van Ä.249,00euro. In geval Opdrachtnemer na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is opdrachtgever gehouden de reŽle kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 8.4.

9.7. Indien de financiŽle positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het declaratiebedrag.

10. Derdengelden

10.1. Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, alsmede door opdrachtgever gedane voorschotten, worden gestort op een rekening van opdrachtnemer. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.

10.2. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden binnen 14 dagen, na eventuele verrekening met aan opdrachtnemer toekomende bedragen, tot welke verrekening opdrachtnemer bevoegd is, overgemaakt op een door de opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening. Wanneer opdrachtgever op grond van algehele of gedeeltelijke betwisting van de aan opdrachtnemer toekomende bedragen bezwaar maakt tegen verrekening, blijven de gelden op de rekening van opdrachtnemer.

11. Reclames

11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op straffe van verval, schriftelijk, aangetekend en gespecificeerd binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de opdracht, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Leveringstermijn

12.1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materiaal ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

12.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet uitvoert binnen een hem, na afloop van de overeengekomen termijn, schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 264 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Opzegging

13.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen tussentijds de uitvoering van de opdracht opzeggen indien ťťn van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft plaats te hebben, dan wel voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd. Onder dit laatste geval dienen liquidatie en faillissement van de opdrachtgever in elk geval te worden gerekend.

13.2. Tussentijdse opzegging dient aangetekend, schriftelijke en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk bevestigen.

13.3. Zegt opdrachtnemer de overeenkomst op dan draagt hij ervoor zorg dat opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.

13.4. Tussentijdse of voortijdige opzegging door opdrachtgever ontslaat hem niet van de betalingverplichtingen van reeds opgedragen werkzaamheden. Indien Opdrachtgever voortijdig een opdracht met een bepaalde looptijd opzegt is Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze compensatievergoeding bedraagt 20 maal het overeengekomen uurtarief dan wel zal een compensatievergoeding worden vastgesteld aan de hand van hetgeen specifiek is gesteld in de overeenkomst, de opdrachtbevestiging of opdrachtspecificaties. Bij tussentijdse opzegging van een overeenkomst tot klachtonderzoek zal tenminste 40 uren per klachtonderzoeker gedeclareerd worden voor een eenmaal ontvangen klacht. Inhoudelijke behandeling van dat klachtonderzoek vindt alleen dan niet plaats bij een uitdrukkelijk schriftelijk verbod van opdrachtgever.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor zover een afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht op een uitkering geeft en wel tot het maximum van die uitkering, dan wel indien er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, tot maximaal het ontvangen bruto declaratiebedrag over de laatste drie maanden tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging, beschadiging van de aan opdrachtnemer toevertrouwde dossierstukken, manuscripten, documenten, papieren, boeken, diskettes, video of audio banden en andere informatiedragers, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.3. Voorzover de door opdrachtgever geleden schade niet door een verzekering wordt gedekt, maar overigens wel is voldaan aan de voorwaarden die leiden tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer als omschreven in lid 1, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het ontvangen bruto declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

14.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van claims en aanspraken van derdenrechten door gebruik en/of publicatie van de verstrekte informatie met betrekking tot auteursrechten, intellectuele eigendommen en geheimhoudingsplichten.

15. Archivering

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door opdrachtnemer tenminste gedurende een jaar worden bewaard, waarna het kan worden vernietigd.

16. Verzending

16.1. Alle diensten, teksten en andere producten van de geest, ook welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever.

16.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, e-mail e.d.

16.3. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.

17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of bij leveranciers van opdrachtnemer.

17.2. Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation.

18.2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie, in eerste aanleg voorgelegd worden aan het oordeel van de bevoegde rechter met toepassing van het Nederlandse recht.

18.3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.4. Indien opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf op praktijk (inclusief opdrachtgever zelf of de natuurlijke persoon die opdrachtgever vertegenwoordigt) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

19. Wijziging van de voorwaarden

19.1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toesturen. De wijzigingen treden jegens opdrachtgever in werking zodra partijen schriftelijk en uitdrukkelijk de wijziging in de voorwaarden hebben bevestigd.

19.2. Indien ťťn of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomsten met opdrachtnemer niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

20. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na ťťn jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

De Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 30 juni 2000. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Er is een Engelse samenvatting op te vragen. These general conditions are deposit at the Amsterdam Board of Trades and Industry. An English translation = summary of the General Conditions is available. In case of discrepancy between the English summary and the Dutch General Conditions, the Dutch text will prevail. ©2000-2012. Retour