©Empathy.nLaw is een beschermd en geregistreerd merk®NOTA BENE Retour

Empathy.nl is een World Wide Web services van Empathy.nLaw®. Alle WWW-pagina's van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur / mediator - cliënt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator.

Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. Empathy.nLaw® & Empathy.nl en/of andere (rechts)personen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Met andere woorden: deze pagina's bevatten uitsluitend algemene, globale informatie over de behandelde onderwerpen, waarbij beknoptheid en geen volledigheid is nagestreefd. Deze informatie bevat geen op het individuele geval toegesneden (juridisch, fiscaal of anderszins) suggesties, opties of adviezen. U dient beslissingen niet enkel op deze informatie baseren. Voor de afwezigheid van fouten of achterhaalde regelingen, al dan niet door wijzigingen in wet- en regelgeving wordt niet ingestaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

©All rights reserved. We made most effort to inform you properly. Empathy.nLaw® and Empathy.nl ® and/or other legal representatives cannot and will not accept any liability for the use of this information. Copyrights1998-2012 office ATempathy .nl The Netherlands: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author. We encourage intellectual property rights owners to contact us if they believe that their rights have been infringed by an user of our service. We also encourage our users to contact us if they suspect that another user is infringing the our rights or the rights of a third party. Please visit Intellectual Property Rights Policy for information regarding the procedure to notify us of a potential infringement by an user of our service.

Technical manager: Sabine. Scripting: www.Sabine.nl Beheer copyrights van logo´s, foto´s en symbolen op deze site is in handen van ActUmaiL.nl