Empathy.nLaw bestaat uit een team van ervaren juristen, accountants, gedragswetenschappers en forensisch deskundigen. Deze specialisten hebben veelal hun hoofdtaak elders. Zij werken in het dagelijks leven voor de overheid of hebben een ander specialisme.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag vraagt Empathy.nLaw deze deskundigen op freelance basis een zaak te behandelen of in een onderzoekscommissie zitting te nemen. De commissie bestaat uit twee of drie leden. De commissie wordt altijd voorgezeten door een ervaren jurist. Inschakeling vindt plaats indien vastgesteld is dat de deskundige geen belang heeft bij het resultaat. Deskundigen mogen niet reeds uit andere hoofde met de opdrachtgever te maken hebben gehad. Empathy.nLaw wenst belangenconflicten te voorkomen. Van een belangenconflict is sprake wanneer een individu moet handelen binnen het spanningsveld van twee aan elkaar tegengestelde belangen. Zie onze gedragscode en algemene voorwaarden.

Onze werkwijze is beschreven in enkele handboeken van mr.dr.drs. Michael Boelrijk, jurist, criminoloog en gecertificeerd Mediator. Bemiddeling als alternatief, handreiking voor hulp- en dienstverleners en Gewenst bij Ongewenst Gedrag, communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht en Mediation voor Verwijzers. Alle door Empathy.nLaw ingeschakelde deskundigen beschikken over ruime ervaring. Wij beantwoorden gaarne uw vragen over de deskundigheid van onze medewerkers.

Vacatures
Basisvereiste bij al onze vacatures is een registratie in een (inter)nationaal beroepsregister. Op het moment hebben wij geen vacatures.