Empathy.nLaw: Draagvlak voor conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling staat steeds meer in de belangstelling. Op velerlei gebied is een ontwikkeling zichtbaar die er op neer komt dat geschillen die tussen mensen of organisaties ontstaan niet langer worden beslecht door middel van traditionele vormen van afdoening. Onderhandelen op basis van standpunten is zoín vorm van afdoening, maar ook de gang naar de rechter hoort hier bij. De nadelen van de traditionele manier van geschil beslechting zijn evident: de kosten zijn hoog, er is veel tijd mee gemoeid en de relatie tussen partijen loopt vaak aanzienlijke schade op. Inmiddels is er in toenemende mate aandacht voor alternatieven in de vorm van mediation, bemiddeling of conflictbemiddeling. Deze ruime belangstelling bestaat in verschillende sectoren. Binnen het werkingsgebied van het civiele recht vindt mediation toepassing als een werkbare vorm van geschil beslechting tussen organisaties. Ook geschillen tussen personen en organisaties (op het gebied van consumentenrecht bijvoorbeeld) en tussen personen (in het familierecht) worden steeds vaker onderwerp van mediation. Binnen het strafrecht zien we een toename van schadebemiddelaars en een steeds ruimere aandacht voor bemiddeling tussen slachtoffers en daders. Initiatieven als Justitie in de Buurt en Buurtbemiddeling hebben vooral tot doel geschillen in een vroegtijdig stadium tussen partijen te beslechten en daarmee te voorkomen dat die geschillen leiden tot escalatie en ingrijpen door politie en justitie. Deze ontwikkelingen hebben onder meer tot gevolg dat er een toenemende behoefte ontstaat aan opleiding en trainingen op het gebied van conflictbemiddeling. Die behoefte bestaat er naar ons inzicht uit dat functionarissen in de praktijk van hulp- en dienstverlening belangstelling hebben zich de kennis en vaardigheden van conflictbemiddeling eigen te maken om die te kunnen toepassen in de dagelijkse uitoefening van functie of beroep. Daarnaast is er belangstelling voor dit thema bij projecten als Justitie in de Buurt, Buurtbemiddeling en andere op gemeenschapszin gerichte initiatieven. Binnen het welzijnswerk vallen instellingen voor algemeen maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening tot het potentieel. In de gezondheidszorg mag belangstelling worden verondersteld bij vertrouwenspersonen en informatie- en klachtenbureaus. Functionarissen en afdeling die zich bezighouden met personeel en organisatie tonen ook met regelmaat belangstelling voor training in conflictbemiddeling vanuit de opvatting dat dit een essentiŽle toevoeging van hun mogelijkheden tot dienstverlening kan betekenen. Hoewel de achtergrond en specifieke interesse van al deze mogelijke belangstellenden nogal uiteenlopend is, valt er goed een trainingsprogramma op te zetten dat adequaat inspeelt op de wensen van deelnemers en hen van kwalitatief hoogstaande kennis en vaardigheden voorziet. Een dergelijke programma gaat in op algemeen geldende uitgangspunten van conflictbemiddeling en is gebaseerd op een generieke methodiek. Afhankelijk van de specifieke problematiek, werkomstandigheden en professionele achtergrond van deelnemers vinden binnen de training aanpassingen plaats die het programma toesnijden op de doelgroep. Vanuit deze uitgangspunten hebben wij een training ontworpen volgens een systematiek van samenhangende onderdelen. De training in deze opzet beoogt richting te geven aan wat naar onze mening en ervaring nodig is om functionarissen in de genoemde sectoren vertrouwd te maken met de kunst van conflictbemiddeling en hen daarvoor toe te rusten. Door de bewust gekozen opzet van onderdelen is het evenwel goed mogelijk het trainingsprogramma op maat aan te passen aan de wensen en behoeften van de opdrachtgever

 

Terug