Empathy.nLaw: Deel 4 Technieken van fasen in klachtbegeleiding, 2e deel In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de methodiek van klachtbegeleiding en volgt een toelichting in detail en bespreking met de deelnemers met als doelen verdieping en verbreding van de informatie over en inzicht in de gang van zaken bij klachtbegeleiding. Tevens wordt verder geoefend in de toepassing van verschillende fasen in de klachtbegeleiding. Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer: Een precies onderscheid maken in de verschillende fasen die in het proces worden doorlopen. Benoemen wat de rol van de vertrouwenspersoon en leden van de klachtencommissie zijn tijdens de verschillende fasen. Op basis van de uitgangspunten van ADR het proces van klachtbegeleiding voorbereiden en uitvoeren. De verschillende fasen van klachtbegeleiding in praktijk brengen.

 

Terug