Training voor LEDEN VAN KLACHTENCOMMISSIES

Training    Voor leden van klachtencommissies. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moeten er ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op grond van de Arbowet zijn genomen? Hoe dienen de vertrouwenspersoon en klachtencommissie te functioneren? Hoe beschermt de werkgever zijn personeel tegen pesterijen?

Doelgroep    Interne en externe leden van klachtencommissies werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen.

Doelstellingen

- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties;

- informeren over aard en omvang van intimidatie;

- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen

- aanleren van vaardigheden om klachten over intimidatie te onderzoeken;

- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie;

- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenafhandeling;

- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen;

- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden;

- oefenen van onderzoeks- en gespreksvaardigheden;

- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee interne leden van de klachtencommissie in staat zijn draagvlak te creŽren voor hun functie in de eigen organisatie;

- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om intimidatie bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.

Trainingsvorm    Een vaste trainer bewaakt het leer- en groepsproces. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.

Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief ťťn jaar gratis telefonische consultatie voor de door Empathy getrainde personen. De positie van een lid van de klachtencommissie binnen een instelling is vaak geÔsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.

Resultaat    Na deze basiscursus heeft een klachtencommissielid naast de juiste attitude: kennis van het begrip (seksuele) intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun directe omgeving; bekendheid met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren welke stappen ondernomen kunnen worden; vaardigheid om klagers op een goede manier voor te lichten over de procedure; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp intimidatie aan de doelgroep te kunnen presenteren.

Docent   De hoofddocent is een arbeidsdeskundig en als NMI-gecertificeerd mediator/jurist. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en de preventie van (seksuele) intimidatie. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Naast de specialistische kennis en vaardigheden op dit terrein beschikt de docent over een inspirerende wijze van trainen.

Opzet cursus    De cursus wordt gegeven in de vorm van een praktijkgerichte training met discussie- en oefenmomenten en het uitwerken van in de praktijk voorkomende problemen. De cursus duurt afhankelijk van uw wensen 4 tot 6 dagdeelmodulen. Het maximaal aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.

Training klachtencommissie

inhoud

doel

1. ADR, definities, termen & begrippen

ongewenst gedrag

formuleren en definiŽren

2. stadia klacht

opties

fasen onderscheiden

3. basiskwaliteiten klachtencommissies

randvoorwaarden, agenda

reglement, protocol en organisatie

4. klachtonderzoek

luisteren, samenvatten, doorvragen

informatie vergaren

5. rapportage

toetsingscriteria

definiŽren in deugdelijke rapportage

6. juridische kaders

impasses opheffen

oplossing bereiken

7. valkuilen klachtencommissie

informatie

info over ADR

8. organisatie

randvoorwaarden

draagvlak & inbedding creŽren

Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap of het leerboek Gewenst bij Ongewenst Gedrag waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.

Data   Wij geven onze trainingen zowel in company als met open inschrijving. De eerst volgende open inschrijving training kunt u vinden onder het tabblad open inschrijving.