Juridische termen uitgelegd door Empathy .nLaw

In onderstaande tekst is gebruik gemaakt van de kleurcode© van Empathy.

akte van berusting schriftelijke verklaring waarin staat dat iemand zich neerlegt bij een rechterlijke uitspraak.

alimentatie bijdrage in de kosten van levensonderhoud, meestal voor de ex-partner of voor een kind.

behoefte (i.v.m. alimentatie) wat de ex-partner of het kind volgens verschillende juridische standaarden werkelijk nodig heeft en waarvoor hij of zij niet zelf kan zorgen.

betekening officiŽle uitreiking van een rechterlijke beslissing.

BiBob Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door openbaar bestuur. Gemeenten mogen belastinggegevens over ondernemer en bedrijf inzien bij oordeel over vergunningaanvragen voor horeca, coffeeshops en gokhallen. Landelijk bureau Bibob heeft tevens toegang tot politie en justitiebronnen.

boedelverdeling verdeling van de goederen die tot het huwelijks- of partnerschapvermogen behoren.

cassatie beroep dat wordt/is ingesteld bij de hoogste rechter (Hoge Raad)

conversie (i.v.m. pensioen) omzetting van het recht op het verevende deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd.

einddatum huwelijk of geregistreerd partnerschap de dag waarop de echtscheiding of beŽindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan wel de dag waarop de ontbinding van huwelijk na scheiding van tafel en bed in die registers is ingeschreven.

Empathy Main Entry: em∑pa∑thy Pronunciation: 'em-p&-thE Function: noun
Etymology: Greek empatheia, literally, passion, from empathEs emotional, from em- + pathos feelings, emotion -- more at PATHOS
1 : the imaginative projection of a subjective state into an object so that the object appears to be infused with it
2 : the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experience of another of either the past or present without having the feelings, thoughts, and experience fully communicated in an objectively explicit manner; also : the capacity for this

exoneratie vrijwaring of ontlasting; -clausule: beding waarbij een opdrachtnemer (b.v. vervoerder) zich ontlast van op hem rustende aansprakelijkheden volgens het recht.

ex-partner de man of vrouw die is gescheiden, de nog met elkaar getrouwde man of vrouw na scheiding van tafel en bed en de ex-geregistreerde partner.

gewaarmerkte kopie kopie van een officieel stuk, dat door de advocaat, notaris, mediator of een buitenlandse autoriteit van een handtekening of een officieel stempel is voorzien.

goederen zaken en rechten, zaken zijn tastbaar, dingen die u kunt aanraken of beetpakken. Naast zaken zijn er ook rechten (bijvoorbeeld auteursrechten, pensioenrechten en aandelen).

Hoge Raad hoogste rechtscollege in Nederland

hoger beroep behandeling van een rechtzaak door een hogere rechter (rechtbank, gerechtshof), die de beslissing van een lagere rechter opzij kan zetten.

homohuwelijk huwelijk volgens het Burgerlijk Wetboek tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

huwelijkse voorwaarden schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksvermogen valt.

huwelijks ouderdomspensioen ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd.

huwelijksvermogen bezittingen en eigendommen van echtgenoten samen.

indexering ondergrens jaarlijkse aanpassing op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.

indexering recht op uitbetaling (i.v.m. pensioen) periodieke bijstelling van het pensioen op basis van de algemene loonontwikkeling, in die typen pensioenregelingen waarin het salaris van invloed is op de hoogte van het pensioen.

klokkenluiden Volgens de Stichting van de Arbeid: het door een werknemer (de klokkenluider) extern bekend maken van vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen.

koude uitsluiting huwelijkse of partnerschapvoorwaarden waarin iedere gemeenschap van goeden is uitgesloten.

lijfrente uitkering die op een afgesproken tijdstip begint en eindigt met de dood van de rechthebbende

LL.M. The LL.M. (Master of Laws) is an internationally recognized postgraduate law degree. It is usually obtained by completing a one-year full-time program. The LL.M. is a higher academic degree, comparable to an MBA in business and management. Law students and professionals frequently pursue the LL.M. to gain expertise in a specialized field of law, for example in the area of tax law or international law. Many law firms prefer job candidates with an LL.M. degree because it indicates that a lawyer has acquired advanced, specialized legal training, and is qualified to work in a multinational legal environment.

In most countries, lawyers are not required to hold an LL.M. degree, and many do not choose to obtain one. An LL.M. degree by itself generally does not qualify graduates to practice law. In most cases, LL.M. students must first obtain a professional degree in law, e.g. the Bachelor of Laws (LL.B.) in the United Kingdom or the Juris Doctor (J.D.) in the United States, and pass a bar exam or the equivalent exam in other countries, such as the Zweites Staatsexamen in Germany. While the general curriculum of the LL.B. and J.D. is designed to give students the basic skills and knowledge to become lawyers, law students wishing to specialize in a particular area can continue their studies with an LL.M. program. Some universities also consider students for their LL.M. program who hold degrees in other related areas, or have expertise in a specific area of law. Graduation requirements for an LL.M. program vary depending on the respective university guidelines. Some programs are research-oriented and require students to write a thesis, while others only offer a number of classes that students must take to complete the course of study. Many LL.M. programs combine both coursework and research. Part-time programs are also available for professionals wishing to complete their LL.M. while working full-time. Prospective students should be aware that there is no universal definition for the term LL.M. It is used in different ways by institutions around the world. Particularly in the United States and Germany, LL.M. programs are often designed to teach foreign lawyers the basic legal principles of the host country. In this regard, the LL.M. can help lawyers seeking to relocate and practice in another country, or expand their area of practice to multinational issues. The completion of an LL.M. program, however, does not automatically qualify foreign students to take the bar exam in their host country. In the U.S., for example, some states allow foreign lawyers to seek admission to the bar upon completion of an LL.M., while in other states, a J.D. is required.

LL.M. is an abbreviation of the Latin Legum Magister, which means Master of Laws. In Latin, the plural form of a word is abbreviated by repeating the letter. Hence, "LL." is short for "laws." Legum is the possessive plural form of the Latin word lex, which means "specific laws", as opposed to the more general concept embodied in the word jus, from which the word juris and the modern English word "justice" are derived.

MŁnchhausen by proxy ouder maakt kind ziek om zelf aandacht te krijgen

nabestaandenpensioen uitkering aan nabestaanden. Vroeger werd dit weduwen- en weduwnaarspensioen genoemd.

onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

partnerschapvoorwaarden schriftelijke afspraken die voor of tijdens het geregistreerd partnerschap bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het partnerschapvermogen valt.

partnerschapouderdomspensioen ouderdomspensioen dat tussen de sluiting van het geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd.

partnerschapvermogen bezittingen en eigendommen van partners samen.

pensioenbreuk situatie waarin het reeds opgebouwde pensioen na wisseling van baan niet meer wordt verhoogd, onder invloed van latere loonstijgingen.

pensioenuitvoerder pensioenfonds of verzekeraar die ouderdomspensioen uitkeert.

registers van de burgerlijke stand officiŽle registers bij elke gemeente van geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden.

scheidingsconvenant schriftelijke afspraak tussen twee partners met het oog op een scheiding.

scheiding van tafel en bed uitspraak van de rechter waarbij de verplichting van echtgenoten om samen te wonen is opgeheven en boedelverdeling plaatsvindt.

situatieve arbeidsongeschiktheid de situatie dat men op de eigen werkplek niet kan werken wegens ziekte terwijl elke andere werkplek die ziekteverschijnselen niet oproepen.

vereveningsgerechtigde (i.v.m. pensioen) ex-partner die het ouderdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd.

vereveningsplichtige (i.v.m. pensioen) ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd.

vordering het opeisen van een recht

Vruchtgebruik bij echtscheiding het genieten van het voordeel van iets, zonder er de eigenaar van te zijn. De vestiging van een recht van vruchtgebruik in het kader van de verdeling van de huwelijksgemeenschap is onbelast door de fiscus. Dit is belangrijk bij voorbeeld als ťťn van de echtgenoten bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap het recht van vruchtgebruik van het woonhuis krijgt toebedeeld. De vruchtgebruiker die in de woning blijft wonen moet wel de huurwaarde aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. De niet-bewoner hoeft echter geen (hypothetische) huuropbrengst bij zijn vermogen op te tellen.

waarde-overdracht overdracht van de waarden van reeds opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

Empathy.nLaw homepage ©1998-2013 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.