Wantoestand, hoe serieus is klokkenluiden ?

Wat is een klokkenluider nou precies? De term wordt gebruikt als men als een werknemer wantoestanden naar buiten brengt omdat er intern onvoldoende met de geuite signalen is gebeurd. Klokkenluiders zijn personen die uit hoofde van hun functie geen zaken in de openbaarheid mogen brengen. Ze zijn verplicht tot geheimhouding. Doorbreekt de werknemer zijn geheimhoudingsplicht dan is hij in principe schadeplichtig. De werkgever is schadeplichtig als er geen systeem is om misstanden deugdelijk intern bespreekbaar te maken. Empathy.nLaw creŽert een systeem waarmee intern voldoende gevolg wordt gegeven aan de interne signalering. Empathy.nLaw begeleidt zowel individuele klokkenluiders als de betrokken instantie om conflicten terzake misstanden op te lossen. Aandacht verdient het feit dat klokkenluiders met de misstanden naar buiten mogen treden als leidinggevenden, het hogere management of een Vertrouwenspersoon misstanden niet bereikbaar is, zelf mogelijk betrokken zijn bij de misstand of als er niet adequaat gereageerd wordt op de misstand. Ook als het risico bestaat dat er bewijsmateriaal wordt vernietigd of als er een acuut gevaar dreigt kan een klokkenluider het rechtstreeks in de publiciteit brengen. Hoe adequaat om te gaan met gesignaleerde misstanden leest u in onze brochure, die u on-line kunt bestellen.

Het naar buiten brengen van mistoestanden zal helaas veelal voor zowel de klokkenluider en werkgever financiŽle nadelen opleveren. De klokkenluiders Ad Bos (Bouwafspraken) en de klokkenluider van de kerncentrale in Petten hebben dit in de praktijk ervaren. Volgens de advisering van de Sociaal Economische Raad (SER) is een afzonderlijke regeling voor de financiŽle benadeling van klokkenluiders niet nodig. De SER verwijst naar de reguliere schadevergoedingsmogelijkheden zoals die in het arbeidsrecht zouden zijn gegeven. Het is in ieders belang om adequaat te reageren om zodoende de schade te beperken. Het Nederlandse rechtsbestel kent in dat kader een aantal veelgebruikte en daardoor langdurige juridische procedures. De ervaring van Empathy.nLaw is dat betrokkenen rekening moeten houden met minimaal 6 maanden veelal slopende discussies.

Bestel Adobe Reader

Hoe goed is de dienstverlening ? Empathy heeft duidelijke regels en hanteert een beproefde werkwijze Onze diensten zijn MediationAdvies ůf conflictbemiddeling ůf Voorzieningenmediation ůf Klachtbegeleiding. We do care! check international support. Publicaties, Handreikingen, Stappenplannen, Checklists kunt u bestellen bij ActUmail. Bestellen is vrijblijvend, veilig en vertrouwelijk. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de doorschakelingen. Voor gratis brochures over bepaalde onderwerpen klik op de betreffende knop in de kop van deze pagina. Wij geven graag inzicht in onze website, gebruik gerust onze vindfunctie.

Search this site powered by FreeFind


Online help is een World Wide Web services van Mpathy Lawģ. Alle www-pagina's van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur - cliŽnt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. Mpathy Lawģ en/of andere (rechts)personen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden "doorgelinkt",verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. ©All rights reserved. We made most effort to inform you properly. Mpathy Lawģ and Empathy.nL ģ and/or other legal representatives cannot and will not accept any liability for the use of this information. Copyrights1998-2017The Netherlands: All rights reserved. No part of this publication may be linked, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.