Arbeidsconflict, wie helpt bij het oplossen ?

Onze experts kennen het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. Duidelijkheid moet er zijn over de Wet Verbetering Poortwachter en re´ntegratie na ziekmelding

Verwachtingen van werknemers. EÚn soort goede baas bestaat niet. Dit is per situatie, werkplek maar ook per persoon verschillend. De ene keer is coachen de beste houding, de andere keer bereikt men meer door zijn gezag te laten gelden. In ieder geval moet een baas:

Wij geven uitgebreide informatie. Over wettelijke regelingen zoals Bruto Wettelijk Minimumloon per 1/7/07: 1.300,80 p.mnd; 303,90 p.wk; 60,78 p.dg. Empathy.nLaw wijst betrokkenen op de mogelijkheden om op behoorlijke wijze uit elkaar te gaan. In de ontbindingsmediation komen in ieder geval alle arbeidsrechtelijke punten ter sprake. Empathy.nLaw beschikt over ervaren specialisten. Onze gecertificeerde experts kennen het arbeidsrecht en zijn bekend met de arbeidsongeschiktheid problematiek. Wij geven informatie over de voordelen van verwijzing van arbeidsconflicten bij voorbeeld naar mediation. Het aantal mediationbijeenkomsten is afhankelijk van drie factoren

  1.  de wijze waarop u met elkaar communiceert

  2. de omvang en complexiteit van de vermogenselementen

  3. de discussie met betrekking tot andere aandachtspunten.

In 2007 is de werkeloosheidswetgeving gewijzigd. Per 1 oktober 2006 is de hoogte van WW-uitkering als volgt de 1e twee maanden: 75% van het loon. Daarna is de kortdurende en loongerelateerde uitkering 70%. Indien voldaan is aan de wekeneis bestaat er recht op loongerelateerde uitkering van drie maanden. Wekeneis per april 2006: gewerkt tenminste 26 weken in 26 weken. Als de werknemer ook aan de jareneis voldoet, duurt de uitkering in maanden net zolas als het arbeidsverleden in jaren. Maximaal echter 38 maanden. Bij ontslag geldt vanaf maart 2006 niet langer LiFo maar het afspiegelingsbeginsel. Er zijn 5 leeftijdsgroepen: 15-25jr; 25-35jr; 35-45jr; 45-55jr; 55 jaar en ouder. Binnen elke categorie moet leeftijdsopbouw voor en na de ontslaggolf procentuele leeftijdsopbouw gelijk blijven. Vervolgens moet binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste diensverband het eerst voor ontslag worden voorgedragen. Door de heroriŰntatie op het verrichten van arbeid is het nuttig ook andere vormen van arbeidsverhoudingen te bekijken. Duidelijk via een Verklaring ArbeidsRelatie. zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/verklaring_arbeidsrelatie Onderscheid VAR in WUO: winst uit onderneming => opdrachtgever hoeft geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden; VVR: inkomsten voor rekening en risico van vennootschap => geen afdracht nodig; ROW: resultaat uit overige werkzaamheden => let op eerstedagsmelding verplicht en dat kan impliceren dat er een arbeidsrelatie is.

Wat gebeurt er met uw vraag ? Als u ons inschakelt als persoonlijk begeleider dan verzoeken wij het geschil zo volledig mogelijk te omschrijven. Wij zijn behulpzaam bij het krijgen van overzicht, zie daartoe onze vragenlijst. Als u ons wilt inschakelen als mediator is deze informatie niet nodig. Voor klachtbegeleiding biedt Empathy.nLaw structuur.

Bestel Adobe Reader

Hoe goed is de dienstverlening ? Empathy heeft duidelijke regels en hanteert een beproefde werkwijze Onze diensten zijn MediationAdvies ˇf conflictbemiddeling ˇf Voorzieningenmediation ˇf Klachtbegeleiding. We do care! check international support. Publicaties, Handreikingen, Stappenplannen, Checklists kunt u bestellen bij ActUmail. Bestellen is vrijblijvend, veilig en vertrouwelijk. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de doorschakelingen. Voor gratis brochures over bepaalde onderwerpen klik op de betreffende knop in de kop van deze pagina. Wij geven graag inzicht in onze website, gebruik gerust onze vindfunctie.

Search this site powered by FreeFind


Online help is een World Wide Web services van Mpathy Law«. Alle www-pagina's van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur - cliŰnt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. Mpathy Law« en/of andere (rechts)personen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden "doorgelinkt",verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŰn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. ęAll rights reserved. We made most effort to inform you properly. Mpathy Law« and Empathy.nL « and/or other legal representatives cannot and will not accept any liability for the use of this information. Copyrights1998-2017The Netherlands: All rights reserved. No part of this publication may be linked, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.